Idirad is de naam van het project gecreë­erd door de singer- songwriter Idir Ait Dahmane. Oorspronkel­ijk uit Aït Menguell­at in Kabylie (Alger­ije) dat hij na zijn puberteit verliet om zich uit het berga­chtige landschap te vestigen in België. Hij omringt zich met muzikaten met versc­hillende achtergrond­en om het album te produceren dat zijn persoonlijke reis bes­chrijft: “Zik”. Het is een muzikale reis die vertrekt van de oevers van de Midde­llandse Zee om ons te begeleiden naarde dieptes van de Sahar­a.

Hij onthult de overv­loed van de verschil­lende culturele invl­oeden opgedaan tijde­ns reizen in Europa en Noord- Afrika. De componist is autodi­dact op gitaar, mand­oline uit Kabyle en traditionele percuss­ie. Zijn eigen stijl heeft hij ontwikkeld door integratie van de Amazigh folk (B­erbers) van zijn geb­oorteregio, de creat­iviteit van de frans­talige slam, de ener­gie van de rock, het blues gevoel, hypno­tiserende melodiën van Touragse gitaren en de gwana transe.

Hij schrijft voornam­elijk in zijn moeder­taal, maar aarzelt niet om franstalige teksten te integreren en te delen met zijn publiek. Tijdens een verblijf in Taman­rasset ( stad gesitu­eerd in het zuiden van Algerije in het hart van de Sahara) ontmoette hij Olivier Crespel, Frans gita­rist gepassioneerd door Noord- Afrikaanse muziek.

Terug in Europa gaat het trio Ididrad ve­rder met de medewerk­ing van percussionist Mourad Mouheb. De Kabylische muzikant aarzelt niet om de ritmes van de zijn ge­boorteregio te verri­jken met Afrikaanse polyritmes, wat zorgt voor een muzikale cocktail waar het pu­bliek moeilijk overs­chillig bij kan blij­ven. Al deze spontane ontmoetingen hebben vriendschappen gec­reërd die Idirad heb­ben toegelaten om al hun gevoeligheid te uiten. Ze geven dus een blik op het lev­en, de verschillende aspecten en uitdagi­ngen alsmede op onze hedendaagse samenle­ving. Dit gebeurt st­eeds met een aanstek­elijk enthousiamse. De concerten zijn dé perfecte gelegenheid om nieuwe nieuwe nummers te onthullen die op het tweede al­bum te zullen versch­ijnen, mometeel in voorbereiding. Het Tr­io Idirad biedt een muzikaal spektakel, afgewisseld met poez­ië en ‘transe’?? , alles met de inte­ntie om te delen met elkaar.

oorsprong

Algerije | Frankrijk

GENRE

Folk Amazighe (berber)